ARHIVSKA STRAN VEGAN.SI

To so arhivirane strani starega portala vegan.si. Obišči prenovljeno stran na vegan.si.

Statut društva

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, štev.64/11-UPB2) je ustanovni zbor, dne 1. 9. 2012, sprejel sklep o ustanovitvi Slovenskega veganskega društva in sprejel naslednji 

STATUT SLOVENSKEGA VEGANSKEGA DRUŠTVA SVD

 

1. člen

(namen in cilji društva)

Slovensko vegansko društvo (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb oziroma veganov na področju Republike Slovenije. 

Društvo je nepolitična, humanitarna organizacija civilne družbe in deluje na nepridobitnih načelih.

Namen društva je strokovna pomoč ter podpora veganom in tistim, ki želijo postati vegani; pospeševanje strokovnega izobraževanja članov, ki so posredno ali neposredno udeleženi pri veganstvu; strokovna izobraževanja na področju pravic živali ter njihove oskrbe; strokovna izobraževanja na področju prehrane, okoljevarstva ter naravovarstva.

Cilji društva so:

 • vzgoja, izobraževanje in osveščanje tako članov kot širše javnosti o veganstvu, rastlinski prehrani, kulturi neškodovanja in kulturi nenasilja;

 • promoviranje veganstva kot načina življenja in ne zgolj kot prehranjevalnega sloga;

 • dvig ugleda veganov v javnosti;

 • dvig kvalitetnega prehranjevanja veganov v vseh življenjskih obdobjih;

 • višja strokovna kvaliteta strokovnjakov, ki se ukvarjajo z veganstvom;

 • osveščanje zdravstvene stroke o veganski prehrani;

 • vzgoja in izobraževanje o zdravi prehrani ter dvig ugleda zdrave (rastlinske) prehrane;

 • vzgoja in izobraževanje na področju problematike onesnaževanja in degradacije okolja v katerem biva človek ter ohranjanja biotske pestrosti in varstva naravnih vrednot;

 • izobraževanje ter osveščanje na področju pravic živali;

 • prizadevanja za boljšo pravno zaščito živali;

 • reševanje primerov mučenja in zanemarjanja živali v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijami in policijo;

 • sodelovanje z drugimi organizacijami za zaščito živali, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, veterinarskimi organizacijami in drugimi pri reševanju problemov s področja zaščite žival;

 • nudenje pomoči in oskrbe rešenim ter zapuščenim živalim.

 

2. člen

(naloge)

Društvo uresničuje namen in cilje preko osnovnih in pridobitnih nalog.

Društvo v okviru osnovnih nalog:

 • sodeluje s podobnimi društvi in inštitucijami doma in v tujini;

 • prireja strokovna kakor tudi znanstvena srečanja;

 • nudi strokovno pomoč ustanovam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in pripravo veganske prehrane;

 • pripravlja dobrodelne humanitarne in solidarnostne dejavnosti za pomoč živalim in ljudem s pomočjo donacij, strokovnega znanja in inštrukcij;

 • nagrajuje najboljše dosežke na področju izobraževanja, prehrane, zaščite živali ter varstva okolja;

 • ustanavlja druge strokovne organe;

 • usklajuje strokovno oziroma znanstveno delo posameznih delovnih skupin;

 • pripravlja srečanja, diskusije, delovne skupine, seminarje in druge oblike sodelovanja članov društva, kakor tudi vseh drugih, ki jih zanimajo strokovna oz. znanstvena vprašanja;

 • pripravlja in realizira predavanja domačih in tujih strokovnjakov o novih spoznanjih pri veganskem načinu življenja, rastlinskem prehranjevanju, zdravem življenjskem slogu, kulturi nenasilja, kulturi neškodovanja, nenasilni komunikaciji, trajnostnem razvoju, pridelavi in pravični distribuciji prehrane, ekologiji, permakulturi, botaniki, zoologiji, etologiji in vseh ostalih področjih, ki podpirajo življenje;

 • pripravlja izobraževalne tabore za vegane in tiste, ki se želijo uvajati v veganski način življenja z namenom učenja in izobraževanja;

 • vodi in moderira skupine za samopomoč za vegane in tiste, ki želijo postati vegani;

 • organizira pomoč za učenje odraslih preko tečajev in krožkov ali preko spleta;

 • nudi pomoč vsem ne glede na članstvo v drugih organizacijah;

 • objavlja nove strokovne in znanstvene publikacije ter izmenjuje le-te s podobnimi organizacijami doma in v tujini;

 • prireja seminarje z namenom, da se člani društva seznanijo z najnovejšim razvojem stroke;

 • zbira dobrodelna sredstva za izobraževalne štipendije prehrambnih strokovnjakov in strokovnjakov s področja zdravega načina življenja;

 • skrb in pomoč kmetijam in zavetiščem, na katerih bivajo rešene živali;

 • izdaja in zalaga strokovne publikacije s področja dela društva. Društvo najmanj enkrat letno redno izdaja lastno strokovno revijo;

 • ureja javno dostopne spletne domače strani;

 • sodeluje pri pravični in trajnostni pridelavi hrane tako, da sodeluje s pridelovalci rastlinske hrane in pomaga ustanavljati neprofitne prehranske zadruge ter vzpodbuja člane in nečlane k boljši samooskrbi in lokalni pridelavi hrane;

 • zbira dobrodelna sredstva za podporo in pomoč civilnim iniciativam in društvom, ki delujejo na področju veganstva, pravic živali in človeka;

 • v materialni obliki pomaga civilnim iniciativam, ki delujejo na področju veganstva, pravic živali in človeka (tiskanje letakov, nakup blaga za transparente, itd.).

Društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je navedena v 20. členu tega statuta.

 

3. člen

(ime, sedež, znak, pečat)

Društvo se imenuje: "SLOVENSKO VEGANSKO DRUŠTVO ", v angleškem prevodu “SLOVENIAN VEGAN SOCIETY”.

Društvo ima sedež v Ljubljani.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije in lahko ustanavlja podružnice tudi v krajih zunaj svojega sedeža, če to sklene vsaj deset tamkajšnjih članov.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

 

4. člen

(javnost delovanja)

Delo društva, njegovih organov in njegovo finančno-materialno poslovanje je javno preko poročanja o njegovem delu, posredovanja informacij vsem članom, s pravico vpogleda v zapisnike društva in organov društva (s pisno prošnjo članom upravnega odbora za vpogled), preko svoje spletne strani in elektronske pošte in preko sredstev javnega obveščanja.

Seje organov so javne in se nanje lahko povabijo člani, ki izkažejo tak interes (s pisno prošnjo članom upravnega odbora o udeležbi na sejah); preko interneta in elektronske pošte ter z okroglimi mizami. Seje se lahko udeležijo člani ali druge osebe, ki so nanjo povabljene s strani upravnega odbora. Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren upravni odbor društva.

 

5. člen

(včlanitev, prenehanje članstva)

Redni član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije in tuji državljan, ki se s pisno ali spletno pristopno izjavo zaveže, da sprejme ta statut ter plačuje članarino.

Člani društva so lahko tudi mladoletne sebe, in sicer za osebe do dopolnjenega sedmega leta starosti podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do dopolnjenega petnajstega leta starosti pa mora zakoniti zastopnik podati pisno soglasje. Plačilo članarine je takisto obvezno za vse mladoletne osebe, ne glede na starost.

Članstvo traja od dneva včlanitve oziroma dneva plačila članarine do 31. januarja naslednje leto. Če član po pisnem opominu ne plača članarine, se mu članstvo zamrzne in nima glasovalne pravice, dokler ne plača članarine.

Državljan, katerega prošnja za sprejem je bila zavrnjena, se lahko pritoži na občni zbor. Sklep občnega zbora je dokončen.

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom, o katerem član pismeno obvesti UO;

 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije, če član škoduje društvu;

 • s črtanjem iz članstva, če član ne plača članarine kljub pisnemu opominu;

 • s smrtjo člana.

Črtani ali izključeni član se lahko spet sprejme v društvo, če upravni odbor na njegovo željo ugotovi, da ni več vzrokov, zaradi katerih je bil črtan ali izključen.

 

6. člen

(redni, aktivni, podporni, častni člani)

Društvo ima redne, aktivne, podporne in častne člane.

Redni člani so vsi člani društva, ki sprejmejo statut in plačajo članarino. Redni člani imajo pravico glasovanja.

Aktivni člani društva so redni člani društva, ki aktivno, s prostovoljnim delom, sodelujejo pri delu društva.

Podporni člani so redni člani društva, ki pa ne opravljajo prostovoljnega dela.

Častni člani so člani, katerim občni zbor društva podeli naslov častni član. Častni član društva lahko postane oseba, ki se je posebno uveljavila z delom pri razvoju področja dejavnosti društva ali veganstva in sprejema to priznanje. Častne člane sprejema v članstvo občni zbor na predlog upravnega odbora ali jih naknadno potrjuje. Častni člani, ki hkrati niso člani društva, nimajo pravice glasovanja ter sodelovanja v organih društva.

Mladoletni člani so lahko aktivni ali podporni člani, vendar nimajo pravice glasovanja niti ne morejo sodelovati v organih društva. Aktivno sodelovanje pri delu društva je mogoče, v kolikor se tako odloči zakoniti zastopnik, ki jih pri izvajanju aktivnosti tudi spremlja ali pa v ta namen poda pisno dovoljenje.

Pravice in dolžnosti vseh članov so enake, in sicer zapisane v 7. členu statuta.

 

7. člen

(pravice in dolžnosti članov)

Pravice članov so, da:

 • volijo in so voljeni v organe društva;

 • sodelujejo pri izvajanju nalog društva in pri delu organov društva;

 • so seznanjeni z delom društva in njegovim finančno-materialnim poslovanjem;

 • prejemajo pohvale in priznanja za delo v društvu;

 • na lastno željo izstopijo iz društva.

Dolžnosti članov so, da:

 • upoštevajo statut društva;

 • po svojih močeh sodelujejo pri izvajanju nalog društva;

 • spoštujejo pravila društva in sklepe organov društva;

 • redno plačujejo članarino;

 • skrbijo za ugled društva in veganstva.

Članom društva, ki ne plačajo članarine kljub pisnemu opominu, članstvo samodejno preneha 31. januarja naslednje koledarsko leto.

Člani društva, ki so bili izvoljeni v upravni ali nadzorni odbor društva, so dolžni o svojem odstopu pisno obvestiti upravni odbor društva vsaj 30 dni pred odstopom. Če odstopi predsednik društva, svojo funkcijo opravlja do sklica občnega zbora ali pa njegove obveznosti prevzame eden izmed članov upravnega odbora, ki ga upravni odbor imenuje za vršilca dolžnosti predsednika.

 

8. člen

(disciplinski postopek)

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil društva in sklepov organov društva, neizvajanje sprejetih zadolžitev ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti cilje in ugled društva.

O prekrških na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, ki jo sestavljajo člani upravnega in nadzornega odbora.

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku oziroma se podrobnosti postopka uredijo v pravilniku o disciplinskemu postopku, ki ga sprejme občni zbor društva v roku šestih mesecev po registraciji.

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje disciplinske ukrepe: opomin, opomin pred izključitvijo, izključitev.

Član, ki je z svojim ravnanjem društvu povzročil materialno škodo, jo je dolžan povrniti.

Višino škode določi upravni odbor.

Prizadeti ima pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloča o zadevi.

 

9. člen

(občni zbor društva)

Občni zbor (v nadaljevanju: "OZ") je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor:

 • sprejema pravila društva in druge splošne akte društva ter odloča o prenehanju društva;

 • voli in razrešuje predsednika, člane upravnega in nadzornega odbora društva in druge strokovne organe;

 • obravnava in sprejema letno poročilo društva;

 • sprejema smernice za delo društva;

 • razpravlja in sklepa o pritožbah na sklepe disciplinske komisije ter sklepe upravnega odbora o zavrnitvi članstva;

 • podeljuje naziv častni član ter pohvale in priznanja zaslužnim članom društva;

 • rešuje druge probleme društva, ki jih ne morejo rešiti drugi organi društva.

 

10. člen

(sklic občnega zbora)

OZ se sestane enkrat letno in sicer najkasneje do konca meseca marca.

OZ skliče upravni odbor društva najmanj 15 dni pred dnevom zborovanja članov.

UO lahko skliče tudi izredni OZ, če je potrebno razrešiti zadevo, ki je v pristojnosti OZ, a bi čakanje na redni OZ škodovalo društvu ali če to zahteva NO ali najmanj ena tretjina članov društva.

UO je dolžan sklicati izredni OZ najkasneje v roku 30 dni po prejemu pismene zahteve, ki jo je podal NO ali najmanj ena tretjina članov društva. V nasprotnem skliče OZ predlagatelj sam.

OZ lahko poteka tudi korespondenčno z uporabo informacijske tehnologije, kot so elektronska pošta in videokonferenca.

Uporaba videokonference in elektronske pošte velja tudi za ostale organe društva: upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija.

 

11. člen

(potek občnega zbora)

OZ odpre predsednik društva ali drug član upravnega odbora in ga vodi, dokler OZ ne izvoli delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

O delu OZ se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, delovni predsednik in oba overovatelja zapisnika.

OZ sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov in sicer z dvotretjinsko večino, kadar sprejema pravila in druge splošne akte društva ali kadar odloča o prenehanju društva. V primeru odločanja o prenehanju društva mora biti na občnemu zboru prisotna več kot tretjina članov društva. V vseh ostalih primerih OZ odloča z navadno večino.

Glasovanje je javno, razen v primerih, ko se voli organe društva oziroma se občni zbor odloči drugače.

OZ je sklepčen, če je ob začetku navzoča več kot polovica članov. Če OZ ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek odloži za trideset minut, nato je OZ sklepčen, če je prisotnih vsaj 5 članov društva.

 

12. člen

(upravni odbor društva)

Upravni odbor (v nadaljevanju: "UO") sestavljajo predsednik in dva člana društva, ki jih izvoli OZ. Mandat upravnega odbora je dve leti.

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva, ki zastopa društvo v skladu s sklepi UO. V primeru odsotnosti predsednika zastopa društvo pooblaščeni član UO, ki ga izbere predsednik.

Pri delu UO imajo pravico sodelovati vsi aktivni člani društva, ki pa imajo le pravico posvetovalnega glasu.

Upravni odbor:

 • vodi društvo in skrbi za izvajanje nalog društva, odloča o porabi sredstev v skladu s smernicami zbora članov, določa višino članarine v skladu s smernicami zbora članov;

 • sklicuje zbor članov in predlaga dnevni red, ter poroča zboru članov o delu društva (poročilo o finančno-materialnem poslovanju, poročilo o opravljenem delu);

 • oblikuje in predlaga smernice za delo društva ter pripravlja predloge za splošne akte društva;

 • predlaga kandidatno listo za člane organov društva, pripravlja predloge za imenovanje častnih članov društva in za pohvale ter priznanja zaslužnim članom društva;

 • je pristojen za spremembo naslova sedeža društva, če se ne spreminja tudi sedež društva;

 • skrbi za javnost dela društva;

 • opravlja druge zadeve v zvezi z rednim izvajanjem nalog društva.

 

13. člen

(način odločanja upravnega odbora)

UO odloča z večino glasov vseh članov.

UO sprejema svoje sklepe na sejah.

Seje UO sklicuje predsednik društva in sicer na lastno pobudo ali na zahtevo kateregakoli člana UO ali nadzornega odbora. Če predsednik ne skliče seje, jo lahko skliče predlagatelj sam.

Obvestilo o seji UO se pošlje članom UO, NO in članom društva, ki so pisno izrazili željo po udeležbi.

Seje se lahko opravijo tudi preko korespondence ali s posvetovanjem po telefonu. O poteku seje UO se vodi zapisnik.

UO sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

  

14. člen

(predsednik društva)

Predsednik društva:

 • skrbi za zakonito poslovanje;

 • vodi delo in seje UO kot njegov predsednik;

 • pripravi operativni načrt dela za mandatno obdobje;

 • zastopa društvo v premoženjskih, pravnih in drugih poslih;

 • podpisuje finančno materialne listine;

 • je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.

Predsednik lahko pisno pooblasti enega izmed članov UO, da opravlja naloge v času njegove odsotnosti.

Mandatna doba predsednika je dve leti.

 

15. člen

(projektna skupina)

Za izvajanje posameznih nalog se lahko oblikuje projektna skupina, ki jo ustanovi UO. UO določi cilje projekta in način izvedbe projekta. Oblikovanje projektne skupine in vzpostavitev projekta lahko predlaga vsak aktivni član, ki v predlogu opredeli cilje projekta in sestavi finančno konstrukcijo.

V projektno skupino so lahko imenovani vsi člani društva, vključno s člani organov društva. Merilo, ki ga mora pri oblikovanju projektne skupine upoštevati UO, je vsebinska pomembnost projekta glede na aktualno problematiko in glede na možnosti pridobivanja sredstev.

UO lahko projektno skupino tudi ukine.

 

16. člen

(profesionalni sodelavci)

V primeru potrebe po strokovnem znanju oziroma obsega dela, ki ga ni možno opraviti na osnovi prostovoljnega dela, društvo lahko honorarno ali redno zaposli sodelavce ali sklene pogodbo z ustrezno organizacijo. O tem odloča UO društva.

 

17. člen

(drugi organi društva)

Za izvajanje posameznih nalog ima lahko društvo tudi občasne ali stalne komisije, strokovne svete in druge organe ali službe, ki jih predlaga UO, voli in razrešuje pa OZ in v katere se lahko povabi tudi zunanje sodelavce, ki lahko s svojim znanjem ali vplivom pripomorejo k boljšemu izvajanju nalog društva. Člane komisije predlaga UO, voli in razrešuje pa OZ društva. Način dela komisije določi UO društva.

 

18. člen

(nadzorni odbor društva)

Nadzorni odbor (v nadaljevanju: "NO") je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli OZ za dobo 2 let. NO izvoli iz svoje srede predsednika.

Naloga NO je, da spremlja delo UO med dvema OZ in da vrši stalni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. NO je odgovoren OZ in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu. NO sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani NO ne morejo biti hkrati člani UO, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej UO, vendar brez pravice odločanja.

 

19. člen

(finančno-materialno poslovanje)

Člani UO so odgovorni za pravilno finančno-materialno poslovanje društva. Podrobneje se finančno in materialno poslovanje društva uredi v pravilniku o finančno-materialnem poslovanju, ki ga pripravi UO in sprejme OZ v šestih mesecih po registraciji.

  

20. člen

(pridobitna dejavnost)

Društvo lahko pridobiva sredstva za izvajanje nalog v skladu z nameni društva tudi s pridobitno dejavnostjo, ki se izvaja kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti 94.999 (Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij).

Sredstva iz naslova pridobitne dejavnosti se lahko porabljajo le za doseganje ciljev in izvajanje nalog, ki so opredeljene v 2. členu tega statuta.

Društvo lahko opravlja naslednjo pridobitno dejavnost:

94.999 (Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij)

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

13.300 Dodelava tekstilij

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

56.104 Začasni gostinski obrati

58.110 Izdajanje knjig

58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.190 Drugo založništvo

92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

18.120 Drugo tiskanje

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

74.200 Fotografska dejavnost

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.290 Druga oskrba z jedmi

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

 

21. člen

(prenehanje društva)

Društvo preneha:

 • če tako sklene OZ z dvotretjinsko večino prisotnih, pri čemer je prisotnih vsaj tretjina članov društva;

 • po samem zakonu.

 

22. člen

V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva drugemu sorodnemu društvu, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati.

O sklepu OZ o prenehanju društva mora predsednik društva obvestiti pristojni upravni organ v 30 dneh.

 

23. člen

Ta statut je sprejel občni zbor dne 1.9.2012. Dopolnjen je bil na občnem zboru dne 22.2.2014 ter 19.3.2016 in velja, ko ga potrdi pristojni organ.

 

Ljubljana, 19.3.2016